Selecteer een pagina

Dit wordt ook wel resultatenrekening, rekening van baten en lasten of exploitatierekening genoemd. Geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten gedurende een bepaalde periode. Er bestaan twee verschillende indelingen van de winst-en-verliesrekening:

1. productie/omzetmethode met categorale kostensplitsing,

2. omzetmethode met functionele kostensplitsing.

Hierna wordt een winst-en-verliesrekening volgens de omzetmethode (functionele kostensplitsing) beschreven om de samenhang tussen de verschillende begrippen in de winst-en-verliesrekening weer te geven. Het bruto-omzetresultaat wordt ook het brutobedrijfsresultaat genoemd. Het bedrijfsresultaat wordt ook wel netto-omzetresultaat of soms nettobedrijfsresultaat. Dit is hetzelfde als EBIT.

Netto-omzet

……..

Kostprijs van de omzet

-/-

……..

Bruto-omzetresultaat

……..

Overige bedrijfsopbrengsten

+

……..

Verkoopkosten

-/-

……..

Algemene beheerkosten

-/-

……..

Overige bedrijfskosten

-/-

……..

Bedrijfsresultaat

……..

Om de winst-en-verliesrekening compleet te maken, wordt hieronder de aansluiting tussen het bedrijfsresultaat en de nettowinst gegeven.

Bedrijfsresultaat

……..

Financiële baten en lasten

+/-

……..

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

……..

Belastingen

-/-

……..

Aandeel in winst/verlies deelnemingen

-/-

……..

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ná belastingen

……..

Buitengewone baten en lasten

……..

Belasting hierover

+

……..

Nettowinst

……..