Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De Wet Marktordening Gezondheidszorg; regelt marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg. Deze wet vervangt de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). Vanwege deze laatste wet golden voor ziekenhuizen en vrije beroepsbeoefenaars tarieven en budgetten die jaarlijks moesten worden vastgesteld en verantwoord. Voor de AWBZ-zorg gold eenzelfde systeem. In de overgangsperiode naar vrije prijsvorming blijft ook onder de WMG deze wijze van bekostiging volgens het WTG-stramien, verlopen (via beleidsregels). De beleidsregels beschrijven hoe tarieven en budgetten van instellingen procedureel en inhoudelijk tot stand komen. Onder de WTG werd dit vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), onder de WMG door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inwerkingtreding 1 oktober 2006. Zie ook WTG.