Selecteer een pagina

Methode op basis waarvan de waarde van een bezit wordt bepaald, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een balans of Winst- en verliesrekening. Er zijn verschillende waardebegrippen zoals boekwaarde, contante waarde, kostprijs, vervangingswaarde, intrinsieke waarde, liquiditeitswaarde, enzovoorts. De waarderingsgrondslag geeft in de toelichting op de balans aan op welke wijze de activa en passiva gewaardeerd zijn.