Selecteer een pagina

Een bij notariële akte opgerichte organisatie, meestal zonder winstoogmerk / geen commercieel doel, die streeft naar een in de statuten genoemd doel. Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. Een stichting streeft bepaalde doelen na, zoals het beheren van het dorpshuis, het onderhouden van een natuurgebied of het bevorderen van de culturele uitwisseling tussen twee steden (o.i.d.). Een stichting heeft net als een vereniging een bestuur en de inkomsten bestaan vaak uit schenkingen en overheidssubsidie. De stichtingsvorm wordt in de zorgsector regelmatig gebruikt. De stichting moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is een rechtspersoon en volledig rechtsbevoegd. Zie ook Maatschap, Vereniging, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire vennootschap (CV), Coöperatieve Vereniging en Naamloze Vennootschap (NV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm) die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken. De juridische structuur is voor de zorgsector van belang i.v.m. de vorming van zorg- en facilitaire BV’s, concernvorming, et cetera.