Selecteer een pagina

Een onderdeel van het eigen vermogen. Het is belangrijk te beseffen dat reserves niet-uitgekeerde winsten kunnen zijn. Het is daarmee een uitgestelde verplichting aan of recht van bijvoorbeeld de aandeelhouders (winstreserve). Een veel gehoorde misvatting is dat reservers vrij besteedbare gelden zijn. Dit is echter niet juist. De reserves liggen vast in de activa van de onderneming. De reserves vertegenwoordigen daarom geen expliciete cashpositie. Naast winstreserve zijn er meerdere soorten:

> Winstreserve: wordt geboekt als een gedeelte van de nettowinst niet wordt uitgekeerd, maar gereserveerd wordt.

> Herwaarderingsreserve: komt tot stand in geval van herwaardering van activa.

> Agioreserve: wordt gevormd in geval van de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.