Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
PPS is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemin-gen. In tegenstelling tot de openbare aanbesteding, waarbij de aanbestedende overheid de uitvoering gedetailleerd vastlegt in een bestek en/of Programma van Eisen (PvE), bemoeit de overheid zich bij PPS-constructies niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste eind-resultaat (de ‘output’). Op deze wijze hebben de marktpartijen alle vrijheid om naar eigen in-zicht de uitvoering (de ‘input’) vorm te geven. Op die manier wordt door de Rijksoverheid ge-bruik gemaakt van de denk- en innovatiekracht van de markt.