Selecteer een pagina

Dit zijn verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten waarvan zowel de prestatie van de ene partij als de tegenprestatie van de andere partij plaatsvinden na de balansdatum, bijvoor-beeld meerjarige huur- en pachtovereenkomsten en leasing. Het verschil tussen deze ver-plichting en schulden is het tijdstip waarop de betalingsverplichting ontstaat.