Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een kenmerk van (o.a.) een baten-lastendienst waarbij de inkomsten geheel bestaan uit ver-goedingen voor geleverde diensten. Het is daarmee een financiële regeling van de overheid waarbij instellingen (vooral hoger onderwijs), die gefinancierd worden door de overheid, jaar-lijks een bedrag krijgen op basis van (bijvoorbeeld) het aantal diploma’s dat zij uitreiken. In principe is dit een vorm van financiering die naast andere financieringswijzen kan bestaan, maar ook als enige financieringsvorm is toe te passen. De directie heeft de vrijheid om te be-slissen over de verdeling van de middelen over verschillende bestemmingen zoals huisves-ting, personeelszaken en ict, mede afhankelijk van de andere financieringsvormen die al dan niet van toepassing zijn op de instelling. Zie ook Lumpsum.