Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De Algemene Rekenkamer spreekt van een onvolkomenheid wanneer sprake is van een overschrijding van de kwalitatieve tolerantiegrenzen die zij hanteert bij de beoordeling van de bedrijfsvoering van een departement. Of een onvolkomenheid als ernstig wordt gekwalifi-ceerd hangt af van de frequentie van voorkomen en de zwaarte van de onvolkomenheid.