Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De indeling van de reserves in collectief gefinancierd en niet-collectief gefinancierd is geba-seerd op de bronnen waaruit het vermogen afkomstig is (al dan niet met collectieve middelen gefinancierde activiteiten). De splitsing van het eigen vermogen vloeit voort uit de wens van de Minister van VWS om inzicht te houden in de bestemming van de collectieve middelen. Onder het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen worden alle vrij besteedbare reserves opgenomen, die niet zijn ontstaan uit resultaten uit een collectief gefinancierde bekostigings-bron waarvan door de regelgevende instanties in de zorgsector is aangeduid, dat ze niet voortkomen uit subsidie- en/of zorggebonden c.q. collectief gefinancierde activiteiten. Als voorbeeld kan gelden de algemene reserve, indien deze aan de gestelde criteria voldoet, en overige reserves, die ontstaan uit eigen vrije, niet onder de collectieve zorggefinancierde val-lende activiteiten. Zie ook het Collectief gefinancierde gebonden vermogen en Reserve aan-vaardbare kosten (RAK).