Selecteer een pagina

Deze methode wordt in principe gebruikt voor het waarderen van deelnemingen. De grond-slagen van waardering van de deelneming zelf zijn hierbij het uitgangspunt. De nettovermo-genswaarde is het vastgestelde bedrag (totale activa minus schulden en voorzieningen) aan eigen vermogen van de onderneming waarin wordt deelgenomen.

De Wet op de jaarrekening gaat uit van drie verschillende waarderingsstelsel: 1. historische kostprijs, 2. de actuele waarde en 3. de netto vermogenswaarde. De waardering kan betrek-king hebben op zowel de activa als de passiva.