Selecteer een pagina

De Net Operating Profit After Tax (NOPAT) wordt ook het netto operationele resultaat ge-noemd. Daartoe wordt naast de netto winst na belastingen ook interest (rente) in aanmerking genomen maar dan alsof op deze interest (rente) ook belasting wordt betaald. Voor onder-nemingen die geen schulden hebben, en dus geen rente betalen, is de NOPAT gelijk aan de Netto Winst. Oftewel, de NOPAT geeft het netto operationele resultaat dat een organisatie zou behalen, na belastingen, als de onderneming geen schulden zou hebben.

De vraag is wat dit toevoegt aan het beeld van de onderneming. Op het eigen vermogen in de onderneming wordt de belasting geheven. Op vreemd vermogen wordt deze belasting ook geheven maar die valt buiten de onderneming, bij de verschaffers van het vreemd vermogen zelf. Het resultaat van het eigen vermogen voor en na belasting komt in de ondernemingscij-fers tot uitdrukking. Het resultaat op het vreemd vermogen na belasting komt niet in die on-dernemingscijfers naar boven. Dit is vooral van belang in concernverband. De wijze waarop de dochter door de moedermaatschappij is gefinancierd, moet namelijk geen invloed hebben op het beeld van de prestaties van de dochter. De NOPAT is op dat moment handig omdat die zorgt dat de belastingdiscriminatie (tussen winst en rente, verschillende belastingbehan-delingen) in de cijfers wordt geneutraliseerd. Voor de ongelijke belastingpresentatie wordt een berekening gemaakt (NOPAT) waardoor een netto getal ontstaat ongeacht of het de moe-dermaatschappij financiert met eigen vermogen of leningen aan de dochter.

Zie Return On Net Assets (RONA)