Selecteer een pagina

Een ondernemingsvorm waarvan het vermogen van de vennootschap verdeeld is in aande-len. Iedere vennoot, meestal aandeelhouders genoemd, neemt deel voor één of meer aande-len. De aandeelhouders lopen slechts risico voor het deel van het bedrag van hun deelne-ming. In de leiding van de NV wordt voorzien doordat de aandeelhoudersvergadering één of meer directeuren (bestuurders) benoemt. De NV is een rechtspersoon, hetgeen betekent dat hij een juridische zelfstandigheid heeft, met eigen vermogen losstaand van de persoon van de aandeelhouders. In de statuten van de vennootschap worden de spelregels die van toepas-sing zijn beschreven. In tegenstelling tot een Besloten Vennootschap zijn de aandelen vrij verhandelbaar (met uitzondering van aandelen op naam). Daartoe zijn de aandelen ter beur-ze genoteerd, hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld een NV die van de beurs ge-haald is maar niet omgezet wordt naar een andere ondernemingsvorm). Zie ook Maatschap, Stichting, Vereniging, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire vennootschap (CV), Coöperatieve Vereniging en Besloten Vennootschap (BV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm)die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken. De juridische structuur is voor de zorgsector van belang i.v.m. de vorming van zorg- en facilitaire BV’s, concernvorming, et cetera.