Selecteer een pagina

De activa van een onderneming kunnen verdeeld worden in verschillende categorie├źn. De monetaire activa (netto werkkapitaal) neemt de korte termijn activa (geld, bankrekening, debi-teuren en voorraden) als basis en trekt daar de korte termijn schulden (crediteuren, korte termijn leningen) van af.

Een andere theoretische verklaring is dat de monetaire activa en passiva worden omgere-kend tegen de koers per balansdatum. Tot de monetaire activa worden dan gerekend de posten Debiteuren en Liquide middelen. De monetaire passiva bestaan uit de posten korte termijn leningen en Crediteuren.

Door het verschil in benadering (zoals dat bij elke definitie is) is het bij het bespreken van de-ze post daarom essentieel te vragen naar een nadere definitie.