Selecteer een pagina

Dit beginsel gaat uit van het principe dat bij de waardering en bepaling van het resultaat niet het moment van betaling of ontvangst bepalend is, maar dat kosten- en opbrengstentoereke-ning van een periode moet plaatsvinden. Met andere woorden: uitgaven en ontvangsten moe-ten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Zie Jaarrekening.