Selecteer een pagina

Rechtsbetrekking tussen twee of meer personen, die zich bij overeenkomst verplichten om iets (vermogen, arbeid) in gemeenschap te brengen met het doel om daarmee in onderlinge samenwerking een voordeel te behalen en dat onder elkaar te verdelen. De deelnemers aan deze rechtsbetrekking noemt men maten. De maten zijn, ieder voor een gelijk deel, met hun privé-vermogen aansprakelijk voor schulden. Inschrijving in Handelsregister is m.i.v. 1 januari 2008 verplicht. Zie ook Stichting, Vereniging, Vennootschap onder Firma (VOF), Commandi-taire vennootschap (CV), Coöperatieve Vereniging, Besloten Vennootschap (BV) en Naamlo-ze Vennootschap (NV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm) die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken. De juridische structuur is voor de zorgsector van belang i.v.m. de vorming van zorg- en facilitaire BV’s, concernvorming, et cetera.