Selecteer een pagina

Geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen. Een negatieve liquiditeit van een onderneming kan uiteindelijk leiden tot betalingspro-blemen. Liquiditeit hoeft geen probleem te zijn als er voldoende solvabiliteit is om nieuwe liqui-diteit aan te trekken (en daarmee is het een lastige meter). De liquiditeitspositie van een on-derneming wordt doorgaans uitgedrukt in de current ratio of quick ratio.