Selecteer een pagina

Dit heeft betrekking op een fiscale post. Dit kan bijvoorbeeld zowel een latente belastingver-plichting of een belastingvordering zijn. Deze voorziening is nodig in verband met te verwach-ten (toekomstige) belastinglasten die reeds dit jaar is ontstaan (het waarderingsverschil van dit jaar). Het heeft dan betrekking op de afwijkende fiscale waardering van activa en passiva ten opzichte van de bedrijfseconomische waardering.