Selecteer een pagina

Vaak kan vanuit de exploitatierekening (rekening van baten en lasten) worden vastgesteld in hoeverre de gemaakte kosten worden gedekt door opbrengsten.