Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Met de jaarstukken in een gemeente wordt bedoeld: jaarverslag, programmaverantwoording, paragrafen, jaarrekening, rekening van baten en lasten en balans.