Selecteer een pagina

IFRS is een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van ondernemingen. Het betref-fen nieuwe richtlijnen voor het opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening die vanaf 1 januari 2005 dwingend van toepassing zijn voor alle aan een Europese beurs genoteerde on-dernemingen. Daarbij geldt een overgangstermijn van vijf jaar. Het gaat hier om accountancy-richtlijnen die op basis van de Europese regelgeving thans voor de gehele Europese Unie gelden.

IFRS omvat de oudere IAS. De oudere IAS-standaarden zijn niet komen te vervallen maar zijn uitgebreid en verder uitgewerkt. Daarnaast is een aantal IFRS-normen toegevoegd. Dit betekent dat een groot aantal activa en passiva anders gewaardeerd en gerubriceerd moet worden. Een voorbeeld is dat er niet meer wordt afgeschreven, maar gewerkt wordt met fair value principle. Oftewel ieder actief wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en de meerwaarde, minderwaarde of impairment (afboeking op immateriële activa) komt (afhankelijk van het ob-ject en de tolerantiegrenzen) direct en/of volledig ten laste van de winst-en-verliesrekening. Voor bijvoorbeeld aandelen in het bezit van de onderneming kan de actuele waarde aanzien-lijk variëren, wat met name duidelijk is als ze beursgenoteerd zijn. Deze veranderingen in de waarde beïnvloeden het vermogen en de winst, ook als het resultaat van de bedrijfsactivitei-ten zelf niet is veranderd.