Selecteer een pagina

Het historische kostprijsstelsel kan van toepassing zijn op alle posten van de jaarrekening. In een periode van prijsstijgingen, leidt dit waarderingsstelsel tot stille reserves op de balans. De historische kostprijs wordt meer formeler aangeduid met de verkrijgingsprijs als de onderne-ming het productiemiddel heeft verkregen / verworven of met de vervaardigingsprijs als de onderneming het productiemiddel zelf heeft vervaardigd.

De Wet op de jaarrekening gaat uit van drie verschillende waarderingsstelsels: 1. historische kostprijs, 2. de actuele waarde en 3. de nettovermogenswaarde. De waardering kan betrek-king hebben op zowel de activa als de passiva.