Selecteer een pagina

De gouden balansregel en de gulden financieringsregel worden dikwijls als synoniemen ge-hanteerd. Er bestaat echter een nuance verschil. Zie ook Gouden balansregel.

De gulden financieringsregel gebruikt het overzicht van de gouden balansregel om het saldo van de operationele kasstromen als ook het saldo van de geldstromen die uit de aangetrok-ken vermogensvarianten komen, zo optimaal mogelijk in de tijd op elkaar af te stemmen. Of-tewel: het is een methode van het in de tijd op elkaar afstemmen van de gelden die een orga-nisatie ontvangt en moet betalen, met de kosten van de financieringen van de bezittingen. Optimaal voor een organisatie is (vaak) als de tijdstippen waarop betaald en ontvangen moe-ten worden, gelijk vallen.

(begrip uit de overheidssector)
Daarnaast wordt het begrip Gulden financieringsregel in de overheidssector gebruikt. Dan wordt gedoeld op de begrotingsnorm of -regel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen begrotingsuitgaven met een lopend karkater (consumptie) en uitgaven met het karakter van kapitaalvorming (investeringen). De gulden financieringsregel staat toe dat de overheid leent om investeringen te financieren. Uitgaven die in de inkomensperiode worden gedaan leiden tot behoeftebevrediging in een reeks van komende jaren. Bijvoorbeeld: de aanleg van de Be-tuwelijn kost op dit moment geld (een investering), maar bevredigt de transportbehoeften tot ver in de toekomst (opbrengsten). De aflossing en rentebetaling over de schulden komen dan ten laste van toekomstige belastingbetalers. In dit beeld is dat ook terecht omdat zij ook profi-teren van de voorziening.

Alle overige uitgaven mogen uitsluitend gefinancierd worden uit de lopende inkomsten (zoals belastingen) Kenmerk van de lopende uitgaven is dat betaling en behoeftebevrediging in de-zelfde inkomensperiode plaatsvinden. Bijvoorbeeld: de overheid betaalt salarissen uit aan on-derwijspersoneel aan de basisschool in jaar X. Daarvoor krijgen kinderen in datzelfde jaar les.