Selecteer een pagina

De geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en las-ten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen (artikel 2:405 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Anders gezegd, het is de gezamenlijke jaarrekening van tot dezelfde groep behorende ondernemingen. Ook wel groepsjaar-rekening genoemd. De posten op de balans en de winst-en-verliesrekening, van de tot die groep behorende ondernemingen, worden bij elkaar opgeteld en tot één geheel gemaakt.