Selecteer een pagina

Het garantievermogen is het eigen vermogen plus het achtergestelde vreemd vermogen. Dit achtergesteld vreemd vermogen bestaat uit achtergestelde leningen. Voor banken is de ver-houding tussen garantievermogen en totaal vermogen een belangrijke maat voor de beoorde-ling van de solvabiliteit van de onderneming. Is deze verhouding in de ogen van de bank te laag, dan zal de bank niet bereid zijn het bedrijf een (nieuwe) lening te verstrekken.