Selecteer een pagina

Financiële vaste activa zijn financiële waarden zoals vorderingen, aandelen maar ook lange termijn deposito’s. Er wordt gesproken over “financieel vast” als het een financiële waarde of recht betreft en bedoeld is om lang (> 1 jaar) in de onderneming te blijven. Het betreffen alle naar hun aard langdurige financiële relaties die als activa kunnen worden aangemerkt. Onder de financiële activa worden volgens de wet (art. 367, titel 9, boek 2 Burgerlijk Wetboek) af-zonderlijk opgenomen: aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelne-ming in groepsmaatschappijen, andere deelnemingen, vorderingen op groepsmaatschappijen, vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, overige effecten en ove-rige vorderingen.