Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Onder extramurale zorg wordt verstaan het zorgaanbod dat wordt verleend buiten het zie-kenhuis in bepaalde praktijken of thuis.