Selecteer een pagina

De ESHA is een kwaliteitskenmerk. Het is een kengetal dat gebruikt kan worden om te kijken naar bijvoorbeeld de veiligheidsaspecten. Voor dit kengetal worden targets bepaald. Voor-beeld: in de komende periode minimaal 1 SIP (safety involvement project). Deze SIP wordt dan gedefinieerd door een bijeenkomst per maand waar iedereen is (100%). In deze bijeen-komst worden de veiligheidsissues opgepakt en voorlichting gegeven. Een ander voorbeeld kan zijn dat er een target wordt gesteld dat minimaal 100 dagen geen ongevallen mogen ge-beuren.