Selecteer een pagina

EVA is de nieuwere versie van de voorheen veelgebruikte term Residual income en vroeger ook Economic profit genoemd. EVA is een maatstaf waarbij gekeken wordt naar de opbrengst van iedere activiteit na aftrek van de kosten van het benodigd kapitaal om die activiteit in stand te houden. EVA is een economisch principe en gebaseerd op het idee dat een onder-neming zowel de bedrijfskosten als de kosten van het kapitaal moet dekken.

In de kern is EVA het verschil tussen de winst van de onderneming en de vereiste winst op basis van de Weighted Average Cost of Capital (WACC).

Het zelf berekenen van dit kengetal wordt ontraden omdat de WACC en het winstbegrip moei-lijk te bepalen zijn. Het gaat vooral om de discussie over het laten groeien van de EVA door bijvoorbeeld een hoger operationeel resultaat (zoals omzetgroei, hogere marges, verlaging kostenniveau), lager geïnvesteerd vermogen (zoals reductie van gebouwen, tijdige facture-ring, reductie voorraden, optimaal gebruik liquide middelen) en meer rendabele investeringen.