Selecteer een pagina

Een aantal ondernemingen moet ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Ka-mer van Koophandel (KvK). Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor ie-dereen die daarin geïnteresseerd is. Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen: beslo-ten vennootschap (ook zonder activiteiten), naamloze vennootschap (ook zonder activitei-ten), coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, banken, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvenno-ten zijn, buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland, formele buitenlandse ven-nootschap, vereniging en stichting met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste €4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren.

De volgende ondernemingen hoeven geen jaarrekening te deponeren: eenmanszaak, ven-nootschap onder firma en commanditaire vennootschap, vereniging en stichting zonder on-dernemingsactiviteiten of met ondernemingsactiviteiten die minder dan €4,4 miljoen netto-omzet voortbrengen, maatschap en overheidslichamen, dochtermaatschappij waarbij de moedermaatschappij consolideert.

Er moet, in dit laatste geval, een instemmingsverklaring en een aansprakelijkheidsverklaring aanwezig zijn bij de dochtermaatschappij in plaats van een jaarrekening. De groepsjaarreke-ning moet gedeponeerd worden door de moedermaatschappij.

Er is niet gekeken naar buitenlandse rechtspersonen. Zie ook Tijdstip van deponeren jaarre-kening