Selecteer een pagina

Een onderneming in de vorm van een vereniging die zich ten doel stelt in een bepaalde stoffe-lijke behoefte van haar leden te voorzien. Dit wordt vormgegeven door een onderneming uit te oefenen en in het kader daarvan overeenkomsten met zijn leden te sluiten. De leiding van de vereniging berust bij de ledenvergadering. Deze benoemt een bestuur, desgewenst met een raad van commissarissen. De coöperatie is een rechtspersoon, hetgeen betekent dat hij een juridische zelfstandigheid heeft. Inschrijving in het Handelsregister is verplicht. Zie ook Maat-schap, Stichting, Vereniging, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire vennoot-schap (CV), Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm) die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken. De juridische structuur is voor de zorgsector van belang i.v.m. de vorming van zorg- en facilitaire BV’s, concernvorming, et cetera.