Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De Comptabiliteitswet 2001 geeft regels voor de financiën van de Rijksoverheid. De wet (Wet van 13 juli 2002 tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk) bevat voorschriften voor de rijksbegroting, het jaarverslag en het financieel beheer van de centrale overheid. Verder heeft de wet betrekking op de interne controle door de departemen-tale auditdiensten, op de externe controle door de Algemene Rekenkamer en op de coördine-rende en toezichthoudende positie van de Minister van Financiën.