Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Voorschriften voor decentrale overheden op het terrein van financial accounting op basis waarvan belangstellenden en/of belanghebbenden zich een verantwoord oordeel kunnen vormen over baten en lasten en de financiƫle positie van een decentrale overheid. De voor-schriften hebben betrekking op de begroting, meerjarenraming, jaarrekening en de toelichting op deze stukken. De comptabiliteitsvoorschriften vinden hun grondslag in de Provinciewet en de Gemeentewet.