Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector, ook gebruikt in andere sectoren)
Letterlijk: pas toe of leg uit. In het jaarverslag moet de minister per operationele doelstelling in-formatie opnemen over de realisatie van de doelen, de geleverde prestaties en de uitgegeven middelen (comply). Sinds 2005 mag de minister afzien van het opnemen van concrete be-leidsinformatie in zijn jaarverslag. Hij moet dan wel uitleggen waarom hij het niet zinvol of rele-vant acht om die informatie op te nemen (explain).