Selecteer een pagina

Een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen gezamenlijk een onderneming heb-ben: de commanditaire vennootschap. In deze vennootschap zijn soorten twee vennoten (ook wel eigenaren of aandeelhouders genoemd): beherende en commanditaire (stille) ven-noten. De stille vennoten verstrekken meestal eigen vermogen aan de onderneming. Deze stille vennoten zijn beperkt aansprakelijk omdat ze de onderneming niet uitoefenen. De behe-rende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de vennootschapsschulden, ook met hun privé-vermogen. Zie ook Maatschap, Stichting, Vereniging, Vennootschap onder Firma (VOF), Coöperatieve Vereniging, Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennoot-schap (NV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm) die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken. De juridische structuur is voor de zorgsector van belang i.v.m. de vorming van zorg- en facilitaire BV’s, concernvorming, et cetera.