Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De indeling van de reserves in collectief gefinancierd en niet-collectief gefinancierd is gebaseerd op de bronnen waaruit het vermogen afkomstig is (al dan niet met collectieve middelen gefinancierde activiteiten). De splitsing van het eigen vermogen vloeit voort uit de wens van de Minister van VWS om inzicht te houden in de bestemming van de collectieve middelen. Onder het collectief gefinancierd gebonden vermogen worden alle reserves opgenomen, waarvan de resultaten zijn ontstaan uit een bekostigingsbron inzake subsidie-, zorggebonden of collectief gefinancierde activiteiten. Het kan op grond van de regelgeving in de zorgsector slechts worden besteed aan de zorgactiviteiten en is daarmee nog-niet-voor-de-zorg-besteed-middel. Het vermogen kan worden verdeeld in de reserve aanvaardbare kosten, bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. Zie ook Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen en Reserve aanvaardbare kosten (RAK).