Selecteer een pagina

Het oorspronkelijke begrip checks and balances verwijst naar het machtsevenwicht dat de grondleggers van het Amerikaanse staatsbestel voor ogen hadden, waarbij de wetgevende, de rechtsprekende en de uitvoerende macht gescheiden zijn. Controlemechanismen (checks) moeten de balans tussen de belangen van de machten (balances) waarborgen. In de medezeggenschapspraktijk wordt dit begrip vaak vertaald naar het principe dat een on-derneming rekening houdt met de diverse stakeholders; het zoeken naar evenwicht in de verschillende belangen.