Selecteer een pagina

Deze ratio wordt door financierders veel gebruikt om het risico en rendement van een onder-neming in kaart te brengen. Als deze ratio groter is dan 1, is de vrije kasstroom van de orga-nisatie voldoende om de rentelasten van de schulden alsmede de aflossing van het vreemd vermogen te betalen. Daarmee verkrijgt de financierder een bepaalde mate van zekerheid dat de onderneming zijn verplichtingen kan nakomen.

Formule: Vrije cashflow
Cash cover ratio =

Interest plus aflossing