Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Het ministerie van VWS bakent de zorgkosten af in termen van ministeriƫle verantwoordelijk-heid. Centraal daarin staan begrotingsgefinancierde uitgaven, bijvoorbeeld op het terrein van de programmatische preventie, en het Budgettair Kader Zorg (BKZ) dat vooral de premiegefi-nancierde zorg omvat. Daarbuiten vallen bijvoorbeeld de kosten van gemeentelijke gezond-heidsdiensten, arbo-diensten en praktijken voor alternatieve gezondheidszorg. Wanneer in beleidsdocumenten over zorguitgaven wordt gesproken, wordt vrijwel altijd het BKZ bedoeld. Het gaat dan in hoofdlijnen om de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Aanvullende verzeke-ringen worden niet tot het BKZ gerekend, evenmin als andere inkomsten van zorgaanbieders. In samenhang met beleidsmatige en politieke achtergrond kan de definitie van het BKZ van jaar op jaar in meer of mindere mate verschillen. Voor analyses van de kostenontwikkeling is het BKZ daarom minder geschikt.