Selecteer een pagina

Een budget is een begroting met een taakstellend karakter. Bij een budget worden afspraken gemaakt over de kosten en opbrengsten. Terwijl in de begroting de verwachte kosten en op-brengsten worden weergegeven. Zie ook Begroting.

In de zorgsector wordt onderscheid gemaakt tussen:
” Extern budget.
” Intern budget.
Onder extern budget wordt verstaan het budget waarvan de omvang door externen (in dit geval verzekeraars, maar soms ook ministeries en gemeenten) wordt bepaald aan de hand van parameters die per sector verschillen. Indien wordt gesproken van een intern budget dan wordt een budget van een dienst, afdeling, sector en dergelijke bedoeld. Dit is een deelbudget van het totale budget. De verdeling wordt gemaakt door het management (directie, manage-mentteam).