Selecteer een pagina

In dit beginsel wordt uitgegaan van de gedachte dat de gegevens uit de balans en de winst-en-verliesrekening in de loop van de jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarom hoort een onderneming voor waardering en winstbepaling van jaar op jaar zo veel mogelijk dezelfde grondslagen toe te passen.

Bij het opmaken van een balans en een winst-en-verliesrekening dient de onderneming reke-ning te houden met de volgende vijf beginsels: realisatiebeginsel,matchingbeginsel, continuï-teitsbeginsel, voorzichtigheidsbeginsel en bestendigheidbeginsel.