Selecteer een pagina

Een ondernemingsvorm waarvan het vermogen van de vennootschap verdeeld is in aande-len. Iedere vennoot, meestal aandeelhouder genoemd, neemt deel voor één of meer aande-len. De aandeelhouders lopen slechts risico voor het deel van het bedrag van hun deelne-ming. In de leiding van de BV wordt voorzien doordat de aandeelhoudersvergadering één of meer directeuren (bestuurders) benoemt. De BV is een rechtspersoon, hetgeen betekent dat hij een juridische zelfstandigheid heeft, met eigen vermogen, losstaand van de personen van de aandeelhouders. In de statuten van de vennootschap worden de spelregels die van toe-passing zijn, beschreven. In tegenstelling tot een Naamloze Vennootschap (NV) worden de aandeelbewijzen niet uitgegeven, maar wordt gebruik gemaakt van een aandelenregister. De aandelen staan op naam en overdracht is beperkt mogelijk. Zie ook Maatschap, Stichting, Vereniging, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire vennootschap (CV), Coöpera-tieve Vereniging en Naamloze Vennootschap (NV).

Onder een ondernemingsvorm wordt verstaan de juridische vorm (rechtsvorm) die aan de onderneming is gegeven. De vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is, is een apart vraagstuk. Vaak zijn bij de keuze de volgende zes factoren van belang: aansprakelijkheid, continuïteit, leiding, financieringsmogelijkheden, fiscale consequenties en verplichtingen rond de jaarstukken. De juridische structuur is voor de zorgsector van belang i.v.m. de vorming van zorg- en facilitaire BV’s, concernvorming, et cetera.