Selecteer een pagina

Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid, door de instellingen van de Europese Unie of door buitenland-se overheden worden opgelegd, in verband met (1) de productie van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van grond, gebou-wen of andere activa die in het productieproces worden aangewend, of (2) het inkomen en vermogen van ingezetenen. Door dit recht wordt belasting voor de overheid inkomsten. De belastinginkomsten worden gebruikt om wetten en regelingen uit te voeren (het leveren van producten of diensten).

In de resultatenrekening wordt hiermee bedoeld de vennootschapsbelasting die een onder-neming over de nettowinst moet betalen. Voor zover dit aan het eind van het boekjaar nog niet gebeurd is, staat de post belastingen bij de vlottende passiva op de balans. Op de balans kunnen daarnaast nog andere belastingen, zoals BTW en loonbelasting, staan. In de zorg-sector komen wij gewoonlijk alleen de loonbelasting tegen.