Selecteer een pagina

Raming van voorgenomen uitgaven en verwachte inkom¬sten in de komende periode. Een kaderstellende begroting geeft de grenzen (kaders) aan waarbinnen uitgaven en inkomsten dienen te vallen. Een begroting is een onmisbaar instrument: het is een leidraad voor de be-stedingen en een goed controlemiddel voor iedereen die betrokken is bij planning en beheer. Een begroting kan verschillende functies hebben. Voorbeelden zijn: de budgetteringsfunctie, de financieringsfunctie, de beleidsfunctie, de beheersfunctie, de autorisatiefunctie, de informa-tiefunctie en de vergelijkingsfunctie. Zie ook budget.

De belangrijkste begrotingen zijn:
1. Investeringsbegroting: in deze begroting wordt aangegeven welke duurzame gebruiksgoe-deren (goederen die een zekere waarde vertegenwoordigen en waarvan langer dan één jaar gebruikgemaakt wordt) in het begrotingsjaar worden aangeschaft. De belangrijkste investe-ringen zijn op het gebied van: grond, terreinen, gebouwen, installaties, inventarissen en appa-ratuur.
2. Exploitatiebegroting: in deze begroting zijn alle kosten en opbrengsten opgenomen die in het begrotingsjaar worden verwacht (met uitzondering van de investeringen). Het kan gezien worden als een voorspelling van de winst- en verliesrekening of de resultatenrekening, die aan het einde van het jaar moet worden opgesteld.
3. Liquiditeitsbegroting: in deze begroting wordt aangegeven welke geldopbrengsten in het begrotingsjaar worden verwacht en welke uitgaven zullen plaatsvinden. Deze begroting gaat over de geldstromen (liquiditeiten), die het gevolg zijn van de investerings- en exploitatiebe-groting. Deze begroting is voor niet financiële managers minder van belang.

In de zorgsector is een belangrijk onderscheid tussen de interne (werk)begroting, voor allen die binnen de organisatie belast zijn met (een deel) van het begrotingsbeleid, en de externe begroting, die als informatiedocument dient voor derden.

In de overheidssector wordt veelal gesproken over de staatsrechtelijke (of autorisatie) functie van de begroting (de begroting is de grondslag voor het budgetrecht), de allocatiefunctie, de beheertechnische functie en de controlefunctie.