Selecteer een pagina

Een balans is een staat die op een bepaald moment, in geld, de omvang en de samenstelling van de activa en passiva aangeeft. Dit kan ook worden omschreven als een overzicht (mo-mentopname) van de wijze waarop de onderneming haar geld (bijvoorbeeld eigen vermogen, vreemd vermogen en voorzieningen) heeft verkregen (de passiefzijde of creditzijde) en de bezittingen waarin het geld is geïnvesteerd (de actiefzijde of debetzijde).

– Bedrijfseconomische balans: heeft als doel inzicht te geven in de financiële positie van de onderneming. Dit is de balans volgens de boekhouding van de onderneming.
– Geconsolideerde balans: een balans waarin de posten van de balans van de tot de groep behorende ondernemingen tot één geheel zijn samengevoegd.

Zie ook Dubbelboekhouden, Credit en Debet.