Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De allocatiefunctie van de begroting gaat over de allocatie van schaarse middelen en een doelmatige uitvoering van het beleid via het budgetmechanisme. Een budget is een uitvloeisel van de begroting en een instrument om management control uit te oefenen. Het komt tot stand via een aantal stappen dat moet leiden tot de autorisatie voor de uitvoering van onder-delen van de begroting door bevoegde personen of instanties. Een budget krijgt door die pro-cedure een taakstellend karakter. Het geeft het recht, maar ook de plicht om bepaalde activi-teiten uit te voeren en daarvoor het bedrag te gebruiken dat beschikbaar is gesteld.