Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. DeVerandermotOR.nl oefent de praktijk uit van organisatieadviseur en begeleider/coach en anderzijds opleider/trainer.

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door DeVerandermotOR.nl

3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag voor het desbetreffende geval dan wel in dat geval door de (beroeps)aansprakelijkheids-verzekering van DeVerandermotOR.nl wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraars is.

4. DeVerandermotOR.nl zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. De opdrachtgever vrijwaart DeVerandermotOR.nl tegen1. DeVerandermotOR.nl oefent de praktijk uit van organisatieadviseur en begeleider/coach en anderzijds opleider/trainer.

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door DeVerandermotOR.nl

3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag voor het desbetreffende geval dan wel in dat geval door de (beroeps)aansprakelijkheids-verzekering van DeVerandermotOR.nl wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraars is.

4. DeVerandermotOR.nl zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. De opdrachtgever vrijwaart DeVerandermotOR.nl tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van DeVerandermotOR.nl.

7. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Ook kan vooraf een tarief voor de verrichte werkzaamheden worden afgesproken. De bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten, parkeergelden en exclusief BTW. Voor sommige werkzaamheden is BTW-vrijstelling mogelijk. De reiskosten worden berekend door het kilometertarief te vermenigvuldigen met het aantal kilometers, gerekend
vanaf de vestigingsplaats met behulp van google maps. Zowel het uurtarief als het kilometertarief worden jaarlijks door DeVerandermotOR.nl vastgesteld.

8. Door DeVerandermotOR.nl ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden separaat in rekening gebracht.

9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is DeVerandermotOR.nl gerechtigd, na deze periode, wettelijke rente in rekening te brengen (www.wettelijkerente.net). DeVerandermotOR.nl hanteert, bij een directe consument, een herinneringstermijn (aanmaning) van 14 dagen na in gebreke blijven. Indien de klant een bedrijf is, kan deze herinneringstermijn achterwege blijven. Na deze periode kunnen incassokosten in rekening worden gebracht (www.rijksoverheid.nl).

10. DeVerandermotOR.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, door DeVerandermotOR.nl in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enige voorschot resteren, dan zal DeVerandermotOR.nl dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

11. DeVerandermotOR.nl heeft de vrijheid om de naam en het logo van de opdrachtgever te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij de opdrachtgever expliciet hiertegen bezwaar maakt. Daarbij worden altijd de belangen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld i.v.m. de vertrouwelijkheid) in acht genomen.

12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DeVerandermotOR.nl is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

13. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die voor DeVerandermotOR.nl werkzaam zijn.

alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van DeVerandermotOR.nl.

7. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Ook kan vooraf een tarief voor de verrichte werkzaamheden worden afgesproken. De bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten, parkeergelden en exclusief BTW. Voor sommige werkzaamheden is BTW-vrijstelling mogelijk. De reiskosten worden berekend door het kilometertarief te vermenigvuldigen met het aantal kilometers, gerekend
vanaf de vestigingsplaats met behulp van google maps. Zowel het uurtarief als het kilometertarief worden jaarlijks door DeVerandermotOR.nl vastgesteld.

8. Door DeVerandermotOR.nl ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden separaat in rekening gebracht.

9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is DeVerandermotOR.nl gerechtigd, na deze periode, wettelijke rente in rekening te brengen (www.wettelijkerente.net). DeVerandermotOR.nl hanteert, bij een directe consument, een herinneringstermijn (aanmaning) van 14 dagen na in gebreke blijven. Indien de klant een bedrijf is, kan deze herinneringstermijn achterwege blijven. Na deze periode kunnen incassokosten in rekening worden gebracht (www.rijksoverheid.nl).

10. DeVerandermotOR.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, door DeVerandermotOR.nl in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enige voorschot resteren, dan zal DeVerandermotOR.nl dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

11. DeVerandermotOR.nl heeft de vrijheid om de naam en het logo van de opdrachtgever te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij de opdrachtgever expliciet hiertegen bezwaar maakt. Daarbij worden altijd de belangen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld i.v.m. de vertrouwelijkheid) in acht genomen.

12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DeVerandermotOR.nl is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

13. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die voor DeVerandermotOR.nl werkzaam zijn.