Selecteer een pagina

Er zijn verschillende manieren om de afschrijving van een activum in de balans te verwerken. Elke methode heeft specifieke kenmerken en daardoor voor- en nadelen. Voorbeelden zijn een:
– vast percentage van de aanschafwaarde;
– vast percentage van de boekwaarde en;
– afnemend percentage van de aanschafwaarde.

In de profit-sector wordt, onder druk van de IFRS-richtlijnen (International Financial Reporting Standards), voor bepaalde activa (zoals met goodwill) gewaardeerd op basis van de actuele waarde (‘fair value principle’). Dit impliceert ieder jaar opnieuw kijken naar de werkelijke waar-de van het activum. Afhankelijk van het balansobject (het activum) en tolerantiegrenzen wor-den waardecorrecties doorgevoerd die eventueel naar de winst-en-verliesrekening gaan. In de non-profit sector wordt de afschrijvingsmethode veelal gekoppeld aan termijnen zoals voor gebouwen een afschrijvingstermijn voor 40 jaar geldt, machines, inrichting en stoffering 10 jaar en vervoermiddelen en gereedschappen 5 jaar (bron: jaarstukken gemeente Tilburg).