Selecteer een pagina

Door het gebruik of het verstrijken van de tijd daalt een productiemiddel in waarde. Deze (boekhoudkundige) waardeverminderingen in een bepaalde periode worden afschrijvingskos-ten genoemd. De methode waarmee dit plaatsvindt, wordt de afschrijvingsmethode genoemd. Op de balans staat de aanschafprijs minus de tot dan toe gedane afschrijvingen. Deze af-schrijvingen moeten ook in de toe¬lichting op de balans staan opgenomen. Op de winst-en-verliesrekening worden de afschrijvingen als kosten ten laste van de re¬sultaten gebracht.