Selecteer een pagina

Verklaring waarin de accountant zijn oordeel geeft over de gecontroleerde jaarrekening. Deze verklaring bestaat uit drie onderdelen: de opdracht, de werkzaamheden en het oordeel.

De accountantsverklaring geeft ook aan of het jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de daarvoor geldende verslaggevingvoorschriften en of de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie niet strijdig is met de financiële informatie. Wanneer een accountant in het jaarverslag fouten en onzekerheden constateert die het getrouwe beeld van de financiële in-formatie in het jaarverslag of het getrouwe beeld van de rechtmatigheidinformatie in de be-drijfsvoeringparagraaf aantasten, geeft hij geen goedkeurende accountantsverklaring. Wan-neer een accountant niet vast kan stellen of de financiële informatie in het jaarverslag een ge-trouw beeld geeft, kan hij een verklaring van oordeelonthouding geven.

Voor de overheidssector wordt hiermee een oordeel gegeven over het getrouwe beeld van de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening met de daarbij behorende financiële toelichtin-gen en over de in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen rapportage over de rechtmatig-heid van de begrotingsuitvoering.